Product image

RL

Technical drawing

Technical drawing

Technical data

COD. ØA ØB ØD H L1 L2  
RL0418GR 1/8 9,1 4 5,5 18 20 13
RL0618GR 1/8 11 6 5,5 23 20 13
RL0818GR 1/8 13 8 5,5 25,5 20,3 13
RL0614GR 1/4 11 6 8 23 24 13
RL0814GR 1/4 13 8 8 25,5 24,3 13
RL0418BU 1/8 9,1 4 5,5 18 20 13
RL0618BU 1/8 11 6 5,5 23 20 13
RL0818BU 1/8 13 8 5,5 25,5 20,3 13
RL0614BU 1/4 11 6 8 23 24 13
RL0814BU 1/4 13 8 8 25,5 24,3 13